VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1.Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper onderhavige voorwaarden. Zelfs indien zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden bepalingen zouden bevatten die ervan afwijken, blijven de voorwaarden van de verkoper van toepassing.

2.Onze offertes zijn vrijblijvend; de leveringstermijnen worden te goeder trouw verstrekt en zijn slechts informatief. Eventuele laattijdige leveringen geven geen recht op enige schadevergoeding. De overeenkomst is pas geldig na schriftelijke bevestiging; aanbiedingen van onze afgevaardigden of telefonische aanbiedingen houden geen verbintenis van onze kant in.

3.Bij annulering van de bestelling is de koper steeds verplicht de reeds gemaakte kosten te betalen. Ze zijn forfaitair vastgelegd op maximaal 25% van de prijs van de volledige bestelling. Indien wij, op vraag van onze kopers, de teveel bestelde waren zouden terugnemen, zijn we genoodzaakt voor deze waren, als schadevergoeding, 75% van de gefactureerde waarde aan te rekenen, franco op ons adres. Een retourzending wordt niet aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van onze kant. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Klachten die toekomen na het verstrijken van deze termijn, worden niet meer aanvaard.

4.Onze prijzen en kortingen zijn afhankelijk van de economische toestand op dat ogenblik. Behalve indien anders vermeld, zijn ze 3 maanden geldig vanaf de datum van de offerte. Op de facturen met een nettobedrag van minder dan 250,00 euro wordt 9,00 euro aangerekend voor administratie- en transportkosten. Wij behouden ons het recht voor, zelfs tijdens de uitvoering van een opdracht, onze prijzen te herzien indien de voorwaarden op het gebied van arbeidsloon, grondstoffen of transport zouden wijzigen. De prijzen voor vervoer per trein, per schip of elke andere wijze worden enkel ter informatie verstrekt en worden niet gegarandeerd. Onze waren worden verkocht en geleverd in onze magazijnen. Ze worden vervoerd op verantwoording van de koper, ongeacht het gebruikte vervoermiddel en zelfs ingeval van franco levering.

5.Indien wij binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur geen schriftelijke en gemotiveerde betwisting ervan ontvangen, wordt van rechtswege geacht dat ze aanvaard is. Onze facturen zijn netto betaalbaar, contant of via overschrijving op onze bankrekeningen, behoudens bijzondere bepaling. Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidinteresten van 12% per jaar verschuldigd met een minimum van 25,00 euro. Bovendien zal het bedrag van de factuur vermeerderd worden met een forfaitair bedrag van 15%, met een minimum van 40,00 euro voor de kosten van de debiteurenadministratie. Vervolgens geeft niet-betaling op de vervaldag ons het recht de hangende opdrachten voor leveringen die nog moeten gebeuren, te annuleren, zonder meer en onder voorbehoud van schadevergoeding.

6.Onze stalen worden slechts ter informatie ter beschikking gesteld. Bijgevolg kunnen wij geenszins garant staan voor de overeenstemming van de geleverde waren met de genoemde stalen. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan de aansprakelijkheid van onze eigen leveranciers. Onze garantie beperkt zich zonder meer tot de vervanging van de producten die als defect erkend zijn, met uitsluiting van elke schadevergoeding met betrekking tot aanvullende kosten. In het geval van een bijzondere garantie vangt de garantieperiode aan op de dag van de levering. Al onze lampen en accessoires moeten geïnstalleerd worden door een erkend plaatser en onze algemene gebruiksvoorwaarden moeten nageleefd worden. Met betrekking tot verborgen gebreken wijzen wij erop dat wij zelf geen producten vervaardigen en er dus geen kennis over hebben.

7.In afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de waren die het voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst onze exclusieve eigendom tot de koper al zijn verplichtingen ten aanzien van ons nagekomen is, in hoofdsom, interesten en kosten. De risico’s die inherent zijn aan de geleverde waren komen ten laste van de koper vanaf de levering.

8.De overeenkomsten tussen de partijen worden geregeld door het Belgische recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het trekken van wissels doet hieraan geen afbreuk, ongeacht de plaats waar ze uitgegeven werden.

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

vul uw gegevens in om onze nieuwsbrief te ontvangen *